产品系列 QN8005 QN8006 QN8007 QN8015 QN8025 QN8035 QN8075 QN8065 QN8135 QN8175 QN8036 QN8066 QN8027
Type FMR FMX FMT FMR FMR FMR FMR FMR FMR FMR FMX FMX FMT
Clear Channel Scan   V V               V V  
Auto Seek V V   V V V V V V V V V  
Head Phone Driver           V V       V V  
3 Band EQ       V                  
Auto Input Sensing                     V V V
SM/HCC/SNC V V   V V V V V V V V V V
IIS Digital Audio V V V V                  
Analog Audio V V V V V V V V V V V V V
Audio AGC/Soft   V V               V V  
3 Wire Serial Controls V V V                    
IIC Serial Control V V V V   V V V V V V V V
Package QFN24 QFN24 QFN24 QFN24 QFN16 MSOP10 SOP16 SOP8 MSOP10 SOP16 QFN16 SSOP16 MSOP10